اطلاعات ضروری درباره تیغ اره الماسه

اطلاعات ضروری درباره تیغ اره الماسه
ممکن است فکر کنید قبل از خرید یک تیغ اره نیازی نیست اطلاعات زیادی داشته باشید، ولی هنگامی که به آن نگاه می کنید، می تواند انتخاب شما دچار تردید شود. هنگامی که شما چند اصطلاح اساسی و چند چیز در مورد تیغه، انواع دندان ها، شمارش دندان و چند مورد دیگر بدانید می تواند برای شما مفید باشد.

بیشتر بدانیم:
کاربرد: شما باید بدانید که چه نوع اره و چه استفاده ای برای برش دارید. اره های گرد و مواد مختلف نیازمند تیغه های بهینه شده برای این عملیات هستند. هدف کلی برای تیغ اره موارد مختلف را برش دهد، ولی اگر احتمالا یک نوع ماده را برش می دهید، تیغه ای که برای آن بهینه شده را می توانید دریافت کنید.

تعداد دندانه های تیغه: تعداد دندانه ها تعیین کننده نوع عمل برش هستند. دندان های بیشتر به این معنی می باشد که برای برش های نرم و صاف مناسب می باشد و تعداد دندان های کمتر به این معنی است کهمی تواند مواد بیشتری را برش دهد. تیغه های اریب دار دندان های بیشتری دارند و برش های نرم تری ارائه می دهند. تیغه های شکاف دار دندان های کمتری دارند و مواد خیلی بسیار بیشتری را برش می هد.

پیکربندی دندانه ها:‌ شکل دندانه تیغ عملکرد آن را تعیین می کند. دندانه ها برای برای بهینه سازی متقاطع، پاره شدن، کار کردن با مواد خاص مانند ورقه، MDF و غیره طراحی شده اند. برخی از انواع معمول دندان عبارت اند از سر مسطح (FT) برای پاره کردن، سر مورب (ATB) برای برش متقاطع، دندانه ترکیب شده (CT) که شامل هر دو نوع دندان است و برای برش عمومی طراحی شده است.

زاویه دندانه: زاویه دندانه (یا قلاب) به زاویه دندانه نسبت به خط مرکز تیغه اشاره دارد. تیغه با “زاویه قلاب مثبت” به این معنی است که دندان ها به درجه ای معین خم می شوند. “زاویه قلاب منفی” به این معنی است که دندان ها به عقب زاویه دارند یعنی در جهت معکوس چرخش تیغه. زاویه مثبت بالاترتیغه نشان دهنده تیغه پرتکاپو تری است.


چاپ   ایمیل

جستجو در سایت